Helsinki

KALASATAMA - VALAISTUSKONSEPTEJA ÄLYKÄSTÄ KAUPUNGINOSAA VARTEN

Kalasatama on Helsingin kasvava ja kehittyvä, fiksu kaupunginosa. SenCity-hankkeen puitteissa on tehty diplomityönä älykkään valaistuksen konseptisuunnitelma Kalasataman alueelle. Entinen satama-alue on kehittymässä 20 000 asukkaan asuin- ja työpaikka-alueeksi, joka profiloituu älykkääksi kaupunginosaksi. Diplomityö tarkasteli älykkään valaistuksen käyttöä kaupunkiympäristössä hyödyntäen ihmisläheisiä ja osallistavia suunnittelumenetelmiä. Älykkäästi ohjatun valaistuksen avulla voidaan saavuttaa energiansäästöjä optimoimalla valaistus eri olosuhteissa ja tilanteissa. Sen lisäksi älykkään valaistuksen avulla voidaan helpottaa asukkaiden elämää ja luoda miellyttäviä valaistuskokemuksia. Työssä tarkasteltiin älykästä valaistusta käyttäjien näkökulmasta ja heidän kokemuksistaan käsin, jotka usein ovat monimutkaisia ja monitahoisia.

 Älykkään valaistuksen sovelluksia tutkittiin neljän teeman kautta:

1. Teemalla City in View, näkyvä kaupunki, tutkittiin sovelluksia, jotka liittyvät virtuaaliseen ja fyysiseen kaupunkikuvaan, julkisesti kaupunkitilassa jaetun tiedon jakamiseen sekä pimeyteen kaupunkiympäristössä.

2. Teema City in Move, kaupunki liikkeessä, keskittyi liikkumiseen ja turvallisuuteen, esitellen älykkäästi olosuhteisiin ja tilanteisiin mukautuvan katuvalaistusjärjestelmän sekä hätäjärjestelmän.

3. Teema City on Hold, kaupunki paikallaan, keskittyi kaupunkitilojen käyttöön sekä valaistuksen yksilöllistämiseen. Teeman alla esiteltiin myös keinoja aktivoida ihmisiä kaupunkitiloissa valaistuksen kautta.

4. City in Mind, kaupunki mielessä, kuvasi tapoja, joilla kerättyä tietoa voidaan jakaa, sekä keinoja tuoda tieto asukkaiden käyttöön älykkäiden palveluiden kautta.

MUSTIKKAMAA - VIRKISTYSALUE KASVAVASSA KAUPUNGISSA

Helsingin kaupunki on kehittämässä Kalasataman läheistä Mustikkamaata entistä paremmin kaupunkilaisia palvelevaksi virkistysalueeksi. Mustikkamaan merkitys virkistysalueena on kasvamassa nopeasti sekä uusien siltojen että Kalasataman alueen väkiluvun kasvun myötä. Näin saaresta tulee seuraavina vuosikymmeninä lähivirkistysalue yli 20 000 uudelle asukkaalle. Saari muodostaa myös kulkuyhteyden Korkeasaareen. Mustikkamaan tulevaisuutta visioitiin syksyllä 2016 työpajassa yhdessä suunnittelijoiden, yritysten, asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kesken.   Alueelle kaavailtiin muun muassa älykästä valaistusta tuomaan lisäarvoa saaren käyttäjille. Älykäs valaistus voi tarjota nopeaa tiedonsiirtoa ja erilaisilla sensoreilla saada ympäristöstä ja sen käyttäjistä tietoa, jota voidaan käyttää kaupunkilaisia hyödyttävissä palveluissa. Palvelutarpeita ilmeni liittyen moneen elämänalueeseen – esimerkiksi oppimiseen, liikkumiseen, viihtymiseen tai opastukseen.