Helsinki

KALASATAMA– LIGHTING CONCEPTS FOR AN INTELLIGENT URBAN AREA

Kalasatama is a developing and growing smart urban area in Helsinki. Within the SenCity project, a conceptual design for intelligent lighting in the area has been devised as a Diploma thesis. The former harbor area, which is profiled as a smart city neighbourhood, is developing into a residential and work area for 20 000 inhabitants. The Diploma thesis examined the use of intelligent lighting in an urban environment by utilizing human-centered and participatory design methods.

 Älykkään valaistuksen sovelluksia tutkittiin neljän teeman kautta:

1. Teemalla City in View, näkyvä kaupunki, tutkittiin sovelluksia, jotka liittyvät virtuaaliseen ja fyysiseen kaupunkikuvaan, julkisesti kaupunkitilassa jaetun tiedon jakamiseen sekä pimeyteen kaupunkiympäristössä.

2. Teema City in Move, kaupunki liikkeessä, keskittyi liikkumiseen ja turvallisuuteen, esitellen älykkäästi olosuhteisiin ja tilanteisiin mukautuvan katuvalaistusjärjestelmän sekä hätäjärjestelmän.

3. Teema City on Hold, kaupunki paikallaan, keskittyi kaupunkitilojen käyttöön sekä valaistuksen yksilöllistämiseen. Teeman alla esiteltiin myös keinoja aktivoida ihmisiä kaupunkitiloissa valaistuksen kautta.

4. City in Mind, kaupunki mielessä, kuvasi tapoja, joilla kerättyä tietoa voidaan jakaa, sekä keinoja tuoda tieto asukkaiden käyttöön älykkäiden palveluiden kautta.

 

 

 

MUSTIKKAMAA - VIRKISTYSALUE KASVAVASSA KAUPUNGISSA

Helsingin kaupunki on kehittämässä Kalasataman läheistä Mustikkamaata entistä paremmin kaupunkilaisia palvelevaksi virkistysalueeksi. Mustikkamaan merkitys virkistysalueena on kasvamassa nopeasti sekä uusien siltojen että Kalasataman alueen väkiluvun kasvun myötä. Näin saaresta tulee seuraavina vuosikymmeninä lähivirkistysalue yli 20 000 uudelle asukkaalle. Saari muodostaa myös kulkuyhteyden Korkeasaareen. Mustikkamaan tulevaisuutta visioitiin syksyllä 2016 työpajassa yhdessä suunnittelijoiden, yritysten, asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kesken.   Alueelle kaavailtiin muun muassa älykästä valaistusta tuomaan lisäarvoa saaren käyttäjille. Älykäs valaistus voi tarjota nopeaa tiedonsiirtoa ja erilaisilla sensoreilla saada ympäristöstä ja sen käyttäjistä tietoa, jota voidaan käyttää kaupunkilaisia hyödyttävissä palveluissa. Palvelutarpeita ilmeni liittyen moneen elämänalueeseen – esimerkiksi oppimiseen, liikkumiseen, viihtymiseen tai opastukseen.